Agritech – science of technology, agriculture and innovation (Hebrew)

//Agritech – science of technology, agriculture and innovation (Hebrew)

אגריטך ישראל, הינה אחת מהתערוכות החשובות בעולם בתחום הטכנולוגיות החקלאיות, מזה כ-40 שנים. מטרתה המרכזית לחשוף ולהציג את היכולות הטכנולוגיות הישראליות המתקדמות  בתחום ציוד ואביזרי השקיה, חממות וציוד הפנים שלהן, ציוד לרפת ולול, טיפולים לאחר קטיף , אוטומציה ומחשוב ועוד – בפני ציבור רחב של בעלי עניין נציגי ממשלות וארגונים עסקיים מכל רחבי העולם.

 כתערוכה בינלאומית בתחום, אגריטך משמשת כלי לעידוד יצוא הידע והטכנולוגיות החקלאיות של ישראל.

בשנת 2015 הגיעו לתערוכה כ- 12,000  מבקרים מחו”ל וכן 30,000 מבקרים ישראלים. המבקרים מגיעים מאפריקה ,דרום ומרכז אמריקה, אסיה, אירופה ועוד ומגיעים כדי לבחון חידושים רלוונטיים לחקלאות בארצותיהם.

נושא הכנס בתערוכה השנה, יתמקד סביב תופעת ההתחממות הגלובלית ויתמקד בדפוסי הייצור החקלאי באזורים שחונים ושחונים למחצה.

 בכנס ישתתפו קובעי מדיניות, נציגי ארגונים ממשלתיים וארגונים לא ממשלתיים, מדענים וחוקרים, חקלאים ועוד, שיציגו את נקודת המבט שלהם להתמודדות עם אתגרים חקלאיים מקומיים, לאומיים ורב לאומיים.

 כנהוג בתערוכות ‘אגריטך’ – גם הפעם ממשלת ישראל היא שותפה מלאה בארגון וקידום התערוכה על מגוון הפעילויות, הסמינרים ופעולות הצד שנועדו להתקיים בה, וזאת באמצעות משרדי החקלאות, החוץ, הכלכלה ומכון הישראלי ליצוא ושיתוף פעולה בינלאומי.

התערוכה תתקיים בתאריכים 8-10 במאי 2018 במרכז הירידים בתל אביב.

אנו מזמינים בזאת את כל העוסקים בייצור, שיווק, מו”פ, כמו גם את כל העוסקים במגזרים החקלאיים השונים, הן במישרין והן בעקיפין, לקחת חלק באירוע אגריטק.

Sources: http://israel-trade.net/events/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9A-2018/

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tichnun_exp_hakl/Agritech2018/Pages/default.aspx

READ ABOUT THE LATEST INNOVATIONS AND TECHNOLOGIES
By |2018-05-03T09:32:43+00:00May 3rd, 2018|Press|Comments Off on Agritech – science of technology, agriculture and innovation (Hebrew)

About the Author: